در اين نوع جامبو بگ ها يك تكه پارچه گردبافت يا مدور جهت تشكيل 2 ديواره جانبي و سر و ته جامبو بگ مورد استفاده قرار مي گيرد. دو ديواره باقيمانده جامبو بگ از 2 تكه پارچه مجزا مي باشند كه به قست گردبافت يا مدور دوخته مي شوند. در اين نوع جامبو بگ ها پارچه بخش تشكيل دهنده سر جامبو بگ به شكل يك يا دو دسته كلاهكي كه جهت بلند نمودن جامبوبگ مورد استفاده قرار مي گيرند، نوار پيچي مي شوند.


برچسب ها :