اين نوع جامبو بگ ها قادر به تخليه الكتريسيته ساكن تا 6 ولت هستند. استفاده از اين جامبو بگ ها وي‍ژه محمولات خاصي است كه زمينه توليد الكتريسته ساكن در آنها موجود بوده و عدم تخليه اين الكتريسيته مي تواند به توليد جرقه و خطرات مرتبط منجر شود.


برچسب ها :