يك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكيل 4 ديواره جانبي جامبو بگ مورد استفاده قرار مي گيرد. ته جامبو بگ از يك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته مي شود. در اين نوع جامبو بگ ها دسته هاي كيسه به طرفین گوشه هاي جامبو بگ دوخته مي شوند.

 


برچسب ها :