سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
Главный управляющий
Nourollah Zahedi ceo@azarfadak.com
Менеджер по продажам
Mohammad Reza Agabalazadeh Sales@azarfadak.com
Менеджер по закупкам
Gholam Reza Pourhaji
Директор по импорту / экспорту
Ahmad Nafisi A.nafisi@azarfadak.com
Менеджер по производству
Bahman Beigi
Бухгалтер менеджер
Kamran Mardani
Руководитель планирования
Ali Kouhangi
ИТ-менеджер
Karim Asadi
Личный менеджер
Gabeli
QCSupervisor
Amiri